نام و نام خانوادگی: دکتر صدیقه جاهدی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی: نظریه نقطه ثابت و کاربردهای آن، پردازش تصویر، آنالیز فازی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده ریاضی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک: jahedi@sutech.ac.ir