دکتر ملکی

نام و نام خانوادگی: حميدرضا ملكي

مرتبه علمی: استاد

مقاطع تحصیلی:

         کارشناسی: ریاضی كاربردي -دانشگاه شیراز (۱۳۶۸-۱۳۶۲)

         کارشناسی ارشد: ریاضی كاربردي-تحقيق در عمليات -دانشگاه كرمان (۱۳۷۱-۱۳۶۸)

         دکتری: ریاضی كاربردي - تحقيق در عمليات - دانشگاه كرمان (۱۳۷۷-۱۳۷۴)

زمینه های تحقیقاتی:  تحقيق در عمليات - بهينه سازي فازي - گراف تئوري

پست الکترونیکی: maleki@sutech.ac.ir

آدرس محل كار: شيراز-بولوار مدرس- دانشگاه صنعتي شيراز- دانشکده ریاضی

تلفن: ۷۲۶۱۳۹۲        فاکس: ۷۳۵۴۵۲۳

 

0