دکتر مهدی پور

نام و نام خانوادگی: محمد جواد مهدی پور

مرتبه علمی: دانشيار

مقاطع تحصیلی:

         کارشناسی: ریاضی محض-دانشگاه شیراز (۱۳۸۲-۱۳۷۸)

         کارشناسی ارشد: ریاضی محض- آنالیز ریاضی- دانشگاه شیراز(۱۳۸۴-۱۳۸۲)

         دکتری: ریاضی محض- آنالیز هارمونیک-دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۸۷-۱۳۸۴)

زمینه های تحقیقاتی: آنالیز هارمونیک مجرد- آنالیز تابعی

پست الکترونیکی: mehdipour@sutech.ac.ir

آدرس محل كار: شيراز-بولوار مدرس- دانشگاه صنعتي شيراز- دانشکده ریاضی

تلفن: ۷۲۶۱۳۹۲        فاکس: ۷۳۵۴۵۲۳

 

 

0