نام و نام خانوادگی: دکتر محمود حاجی شعبانی

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی:عملگرهای ترکیبی، نرم‌های احتمالی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده ریاضی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:Shaabani[@]‎sutech.ac.ir