دکترمحمود حاجی شعبانی

نام و نام خانوادگی: محمود حاجی شعبانی

مرتبه علمی: استادیار

مقاطع تحصیلی:

         کارشناسی: ریاضی کاربردی-دانشگاه شیراز (۱۳۸۱-۱۳۷۷)

         کارشناسی ارشد: ریاضی محض- آنالیز ریاضی- دانشگاه شیراز(۱۳۸۳-۱۳۸۱)

         دکتری: ریاضی محض- آنالیز تابعی-دانشگاه شیراز (۱۳۸۸-۱۳۸۳)

زمینه های تحقیقاتی: آنالیز  تابعی

پست الکترونیکی: shaabani@sutech.ac.ir

آدرس محل كار: شيراز-بولوار مدرس- دانشگاه صنعتي شيراز- دانشکده ریاضی

تلفن: ۷۲۶۱۳۹۲        فاکس: ۷۳۵۴۵۲۳

0