آدرس پستی:شیراز- بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده ریاضی

تلفن:

نمابر: