در مقطع كارشناسي ارشد از سال ۸۳ و در مقطع دكتري از سال ۹۳ فعاليت دارد.

در اين گروه سه عضو هيأت علمي با زمينه هاي تحقيقاتي ذيل فعاليت دارند.

 

 

نام استاد

مرتبه

زمينه تحقيقات

دكتر صديقه جاهدي

دانشيار

نظریه نقطه ثابت و کاربردهای آن، پردازش تصویر، آنالیز فازی

دكتر محمدجواد مهدي پور

دانشيار

نظریه نقطه ثابت و کاربردهای آن،  آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن

دكتر محمود حاجي شعباني

دانشیار

عملگرهای ترکیبی، نرم های احتمالی