اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ریاضی

      دکتر علیرضا فخارزاده

مرتبه علمی

استاد

گرایش تخصصی

کنترل بهینه – بهینه سازی

تلفن داخلی

۲۶۳۳

پست الکترونیکی

a_fakharzadeh@sutech.ac.ir

دکترحمیدرضا ملکی

مرتبه علمی

استاد

گرایش تخصصی

تحقیق در عملیات – گراف تئوری

تلفن داخلی

۲۶۳۴

پست الکترونیکی

maleki@sutech.ac.ir

دکتر سیدمصطفی خرمی زاده

مرتبه علمی

استادیار

گرایش تخصصی

تحقیق در عملیات

تلفن داخلی

۲۶۳۷

پست الکترونیکی

m.khorrami@sutech.ac.ir

 دکتر اسماعیل حسام الدینی 

مرتبه علمی

استاد

گرایش تخصصی

معادلات دیفرانسیل

تلفن داخلی

۲۶۳۵

پست الکترونیکی

hesameddini@sutech.ac.ir

دکتر بهنام هاشمی

مرتبه علمی

استادیار

گرایش تخصصی

 آنالیز عددی

تلفن داخلی

۲۶۵۵

پست الکترونیکی

hashemi@sutech.ac.ir

دکتر صدیقه جاهدی

مرتبه علمی

استادیار

گرایش تخصصی

آنالیز تابعی

تلفن داخلی

۲۶۹۳

پست الکترونیکی

jahedi@sutech.ac.ir

دکتر محمدجواد مهدی پور

مرتبه علمی

دانشيار

گرایش تخصصی

آنالیز هارمونیک

تلفن داخلی

۲۷۳۲

پست الکترونیکی

mehdipour@sutech.ac.ir

دكتر آمنه طالعي

مرتبه علمی

استاديار

گرایش تخصصی

آناليز عددي

تلفن داخلی

۲۹۱۰

پست الکترونیکی

a.taleei@sutech.ac.ir

 

دكتر محمود حاجي شعباني

مرتبه علمی

استاديار

گرایش تخصصی

آناليز تابعي

تلفن داخلی

۲۷۳۳

پست الکترونیکی

shaabani@sutech.ac.ir

0