نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک

دکتر علیرضا فخارزاده

استاد http://math.sutech.ac.ir/DrFakharzadeh a_fakharzadeh[@]‎sutech.ac.ir

دکتر حمیدرضا ملکی

استاد http://math.sutech.ac.ir/DrMaleki maleki [@]‎sutech.ac.ir

دکتر سید مصطفی خرمی زاده

دانشیار http://math.sutech.ac.ir/fa/drkhoramizadeh m.khorram[@]‎sutech.ac.ir

دکتر اسماعیل حسام الدینی

استاد http://math.sutech.ac.ir/DrHesamodini hesameddini [@]‎sutech.ac.ir

 

     

دکتر صدیقه جاهدی

دانشیار http://math.sutech.ac.ir/DrJahedi jahedi [@]‎sutech.ac.ir

دکتر محمد جواد مهدی پور

دانشیار http://math.sutech.ac.ir/DrMehdipour mehdipour [@]‎sutech.ac.ir

دکتر محمود حاجی شعبانی

دانشیار http://math.sutech.ac.ir/DrShaabani

shaabani [@]‎sutech.ac.ir

دکتر آمنه طالعی

استادیار

http://math.sutech.ac.ir/dr.taleei  
دکتر محمد حسین حیدری

دانشیار

http://math.sutech.ac.ir/dr.heydari

heydari[@]‎sutech.ac.ir