دکتری

۱- فرم مشخصات فردي دانشجويان دكتري

۲فرم درخواست دانشجوي دكتري   

۳- فرم انتخاب استاد راهنما

۴- فرم انتخاب استاد مشاور

۵- فرم تقاضاي درس پيشنياز

۶- فرم انتخاب درس جبران ميانگين      

۷- فرم تمديد سنوات

۸- فرم درخواست مرخصي تحصيلي

۹فرم تعيين داور خارج از دانشگاه

۱۰- فرم قرارداد انجام رساله دكتري

۱۱- فرم اعلام آمادگي  براي ارزيابي آزمون جامع

۱۲- فرم اعلام مواد درسي آزمون جامع

۱۳- فرم صورت جلسه ارزيابي جامع

۱۴- فرم درخواست تجديد نظر نتيجه ارزيابي جامع

۱۵- فرم آمادگي دفاع از طرح تحقيق رساله دكتري

۱۶- فرم  داوري انفرادي طرح تحقيق رساله دكتري

۱۷- فرم صورتجلسه دفاع از طرح تحقيق رساله دكتري

۱۸- فرم تأييد اصلاحات طرح تحقيق رساله دكتري

۱۹- فرم پيشنهاد طرح تجقيق رساله دكتري

۲۰- فرم ارزيابي انفرادي گزارش پيشرفت تحصيلي

۲۱- فرم ارزيابي گزارش پيشرفت تحصيلي

۲۲- فرم  گزارش پيشرفت تحصيلي

۲۳- فرم آمادگي دانشجو براي دفاع از رساله دكتري

۲۴- فرم ارزشيابي فردي رساله هاي دكتري

۲۵- فرم ارزشيابي جمعي رساله هاي دكتري

۲۶- فرم تأييد اصلاحات رساله دكتري

۲۷- فرم آگهي دفاع

 

 

 

 

 

 

0