دکتر علیرضا فخارزاده عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز دعوت به عضویت در هیأت تحریریه مجله تخصصی Iranian Journal ofNumerical Analysis and Optimization  را پذیرفتند. این مجله دو فصلنامه بوده و با هدف ایجاد بستری در بحث و تبادل نظر بین متخصصین ریاضی کاربردی، بخصوص در حوزه های مربوط به آنالیز عددی و بهمینه سازی انتشار می یابد.