دکتر بهنام هاشمی، عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی در آخرین نشست شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله "فرهنگ و اندیشه ریاضی" انتخاب گردیدند. در حکم انتصاب ایشان که توسط دکتر محمدعلی دهقان، رئیس انجمن ریاضی ایران صادر شده، آمده است: "با توجه به سوابق و تجربیات ارزشمند، جنابعالی به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی برای دوره مهرماه ۱۳۹۳ لغایت پایان شهریورماه ۱۳۹۵ منصوب می شوید."
لازم به ذکر است که مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی که یکی از ۲ مجله تخصصی انتشار یافته توسط انجمن ریاضی ایران است، "علمی-ترویجی" بوده و دارای ۹ نفر عضو هیأ ت تحریریه از بین اساتید ریاضی کشور می باشد.