آقای دكتر ((بهنام هاشمي))، عضو هيات علمي دانشكده رياضي دانشگاه صنعتي شيراز، برنده بورس پسادكنري از گروه آناليز عددي انستيتو رياضي دانشگاه آكسفورد شدند.  اين بورس ايشان را قادر خواهد ساخت تا به مدت ۳ سال پژوهش هاي خود را زير نظر رئيس گروه آناليز عددي دانشگاه آكسفورد، يعني پروفسور لويد نيك تريفيتن،ادامه دهند. قابل ذكر است كه پروفسور تريفيتن، استاد سابق دانشگاههاي MIT، كرنل و نيويورك بوده، عضو انجمن سلطنتي علوم بريتانيا هستند و سابقه رياست معتبرترين انجمن رياضيات كاربردي دنيا يعني SIAM را نيز دارند. موضوع پروژه اي كه دكتر هاشمي در دانشگاه آكسفورد بر روي آن كار خواهند كرد، جعبه ابزاري رياضي براي نرم افزار MATLAB  است كه بر استفاده از تقريب چبيشف براي حل مسائل مختلف آناليز عددي از درونيابي گرفته تا حل عددي معادلات ديفرانسيل متمركز است.