روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۹۳ مراسم گراميداشت هفته پژوهش با حضور رياست محترم دانشگاه، معاونين و اعضاء هيأت علمي دانشگاه در سالن كنفرانس ساختمان مديريت برگزار شد. در اين مراسم از پژوهشگران برتر دانشگاه تقدير بعمل آمد. جناب آقاي دكتر فخارزاده به عنوان پژوهشگر برتر دانشكده رياضي معرفي گرديدند.