از كليه دانشجويان ارشد و دكتري رياضي خواهمشمند است جهت اخذ دروس ثبت نام تاقبل از دوشنبه  ۱۳/۱۱/۹۳ يا به آموزش دانشكده مراجعه فرمايند و يا با شماره تلفن ۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱ تماس بگيرند.