نام و نام خانوادگي

شماره دانشجويي

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاريخ دفاع

احمدي راد حسن

۹۳۲۲۴۰۰۸

بررسي چند انقباض روي فضاهاي b-متريك

مهدي پور محمدجواد

جاهدي صديقه

۲۷/۰۶/۹۶

جاويدساماني فاطمه

۹۴۲۲۴۰۰۴

يافتن يك جواب پريتو براي مساله برنامه ريزي خطي چند هدفي:يك ديدگاه فازي

ملكي حميد رضا

---

۲۸/۰۶/۹۶

منصوري قيري الهام

۹۴۲۲۴۰۰۸

مدل هاي مكان يابي موثر بر تفكيك مواد قابل بازيافت در مديريت دولتي

ملكي حميد رضا

---

۲۸/۰۶/۹۶

سليمي ابوذر

۹۴۲۲۴۰۱۸

كاربرد روش بازسازي تكرار تغييراتي براي حل معادلات انتگرال-ديفرانسيل ولترا از مرتبه كسري

حسام الديني اسماعيل

خرمي زاده سيد مصطفي

 

۲۵/۰۶/۹۶

شبگردي شكوفه

۹۴۲۲۴۰۱۹

روش چند جمله اي هاي برنشتاين براي حل معادلات انتگرال ولترا-فردهلم

حسام الديني اسماعيل

خرمي زاده سيد مصطفي

۲۶/۰۶/۹۶

عزيزي كراچي مهين

۹۴۲۲۴۰۲۰

تحليل ديناميكي دارو درماني بر تراكنش بين سلول هاي تومور و سلول هاي ايمني براساس معادلات ديفرانسيل با مشتقات كسري

حسام الديني اسماعيل

فخارزاده جهرمي عليرضا

۲۶/۰۶/۹۶

اختري فاطمه

۹۴۲۲۴۰۰۱

يك مدل مكان يابي بهينه ايستگاه هاي آتش نشاني در مناطق شهري با وجود يك مانع

فخارزاده جهرمي عليرضا

ملكي حميد رضا

۲۸/۰۶/۹۶

آريان مهر صديقه

۹۴۲۲۴۰۰۲

مطالعه مدل رياضي واكسيناسيون بيماري واگيردار سرخك بر ژايه نظريه كنترل بهينه

فخارزاده جهرمي عليرضا

حسام الديني اسماعيل

۲۸/۰۶/۹۶

ايلون كشكولي محسن

۹۴۲۲۴۰۱۲

r-فاصله و قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي متريك احتمالي منگر

حاجي شعباني محمود

مهدي پور محمدجواد

۲۷/۰۶/۹۶

قريبي روح اله

۹۴۲۲۴۰۱۵

بررسي برخي قضاياي نقطه ثابت نگاشت هاي چند مقداري از نوع كاريستي

جاهدي صديقه

مهدي پور محمدجواد

۲۷/۰۶/۹۶