دهمين همايش نيم روزي با رياضيات

دهمين نيم روزي با رياضيات

جهت اشاعه فرهنگ و انديشه رياضيات و عمومي كردن آن، دهه اول آبان ماه هرسال به عنوان دهه رياضيات نام گذاري شده است به همين مناسبت از طرف دانشكده رياضي در اين دهه همايشي به عنوان نيم روزي با رياضيات در تاريخ ۱۷/۰۸/۹۵ باحضور اساتيد دانشكده رياضي، ديگر اساتيد دانشگاه صنعتي شيراز و دانشجويان برگزار گرديد.

در اين همايش از جناب آقاي دكتر سعيد رنجبر از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دعوت به عمل آمد كه درباره " مدل سازي رياضي عملكرد و ساختار حركت بافت هاي عضلاني بطن چپ، دريچه ميترال و دريچه آئورت قلب" به سخنراني پرداختند.

از ديگر برنامه هاي اين همايش مي توان به اجراي مسابقات رياضي، مسابقه روبيك، برگزاري مسابقه جدول سودوكو، مسابقه شعر و همچنين صندلي داغ اشاره نمود.

0