نام و نام خانوادگي

شماره دانشجويي

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاريخ دفاع

حيدري مرضيه

۹۳۲۲۴۰۰۱

ارايه يك مدل براي تركيب مساله مكان يابي و مساله تخليه اضطراري شهروندان با اتوبوس

ملكي حميد رضا

خرمي زاده سيد مصطفي

۲۴/۰۶/۹۵

صادقي زهرا

۹۳۲۲۴۰۰۵

كنترل بهينه انرژي از طريق كمينه سازي خستگي در توربين هاي بادي عمودي محور از روش هميلتن-ژاكوبي-بلمن

فخارزاده جهرمي عليرضا

ملكي حميد رضا

۲۳/۰۶/۹۵

كشكولي پور خديجه

۹۲۲۲۴۰۰۷

تصميم گيري هاي توام مكان يابي و اعزام براي خدمات پزشكي اورژانس

ملكي حميد رضا

فخارزاده جهرمي عليرضا

۲۴/۰۶/۹۵

سليمي ابوذر

۹۴۲۲۴۰۱۸

كاربرد روش بازسازي تكرار تغييراتي براي حل معادلات انتگرال-ديفرانسيل ولترا از مرتبه كسري

حسام الديني اسماعيل

خرمي زاده سيد مصطفي

۲۵/۰۶/۹۶

شبگردي شكوفه

۹۴۲۲۴۰۱۹

روش چند جمله اي هاي برنشتاين براي حل معادلات انتگرال ولترا-فردهلم

حسام الديني اسماعيل

خرمي زاده سيد مصطفي

۲۶/۰۶/۹۶

عزيزي كراچي مهين

۹۴۲۲۴۰۲۰

تحليل ديناميكي دارو درماني بر تراكنش بين سلول هاي تومور و سلول هاي ايمني براساس معادلات ديفرانسيل با مشتقات كسري

حسام الديني اسماعيل

فخارزاده جهرمي عليرضا

۲۶/۰۶/۹۶

اختري فاطمه

۹۴۲۲۴۰۰۱

يك مدل مكان يابي بهينه ايستگاه هاي آتش نشاني در مناطق شهري با وجود يك مانع

فخارزاده جهرمي عليرضا

ملكي حميد رضا

۲۸/۰۶/۹۶

اريان مهر صديقه

۹۴۲۲۴۰۰۲

مطالعه مدل رياضي واكسيناسيون بيماري واگيردار سرخك بر ژايه نظريه كنترل بهينه

فخارزاده جهرمي عليرضا

حسام الديني اسماعيل

۲۸/۰۶/۹۶

ايلون كشكولي محسن

۹۴۲۲۴۰۱۲

r-فاصله و قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي متريك احتمالي منگر

حاجي شعباني محمود

مهدي پور محمدجواد

۲۷/۰۶/۹۶

قريبي روح اله

۹۴۲۲۴۰۱۵

بررسي برخي قضاياي نقطه ثابت نگاشت هاي چند مقداري از نوع كاريستي

جاهدي صديقه

مهدي پور محمدجواد

۲۷/۰۶/۹۶