نام و نام خانوادگي

شماره دانشجويي

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاريخ دفاع

كريمي دهكردي الهه

۹۲۲۲۵۰۰۳

مكان يابي ايستگاه هاي پايه تلفن همراه جهت مستحكم سازي در مقابل تهديدها با استفاده از مدل هاي دو سطحي

ملكي حميد رضا

فخارزاده جهرمي عليرضا

۲۵/۰۶/۹۶