اطلاعيه فوري تاريخ دفاع كارشناسي ارشد و دكتري نيمسال اول ۹۶-۹۵

  • دانشجويان كارشناسي ارشد رياضي كه قصد دفاع از پايان نامه خود را در نيمسال اول ۹۶-۹۵ (۱۴بهمن ۹۵) دارند مي بايستي پايان نامه خود را تا ۲۲ دي ماه تحويل دانشكده نمايند.
  • دانشجويان دكتري رياضي كه قصد دفاع از رساله خود را در نيمسال اول ۹۶-۹۵ (۱۴ بهمن ۹۵)  دارند مي بايستي رساله  خود را تا اول دي ماه تحويل دانشكده نمايند.
0