اطلاعيه فوري پروپوزال كارشناسي ارشد

از دانشجويان كارشناسي ارشد رياضي ورودي ۹۴ خواهشمند است پروپوزال خود را تحويل گرفته، تا روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۱۲/۹۵ پروپوزال اصلاح شده را به همراه پروپوزالي كه تحويل مي گيرند تحويل دانشكده دهند.

0