روز سه شنبه مورخ ۱۹/۰۲/۹۶ پرفسور Guenter Baerwolff از دانشگاه برلين درخصوص مدل سازي رياضي جريان هاي عابر پياده با معادلات ديفرانسيل جزئي در سالن كنفرانس دانشكده رياضي سخراني نمودند.