سخنرانی تحت عنوان آشنایی با حسابان کسری (مشتق و انتگرال از مرتبه دلخواه) در روز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه ۹۷ توسط آقایان دکتر محمدحسین حیدری عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز و دکتر رضا روحی عضو هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه فسا ایراد گردید.

جهت دسترسی به presentation جلسه می توانید به لینک ذیل مراجعه فرمایید.

‎/sites/math.sutech.ac.ir/files/Groups/client/Presentation-1.pdf