با سلام

 از دانشجویان محترم خواهشمند است از این به بعد پس از اصلاحات پایان نامه و رساله در هنگام بارگذاری حتماً بایستی بعد از ضفحه عنوان فارسی، صفحه امضاء داوری فارسی (به پیوست)

ارشد:

‎/sites/math.sutech.ac.ir/files/Groups/client/farsi%20arshad_1.doc

دکتری:

‎/sites/math.sutech.ac.ir/files/Groups/client/farsi%20doctora_0.doc

و بعد از صفحه عنوان لاتین، صفحه امضاء داوری لاتین (به پیوست)

ارشد کاربردی:

‎/sites/math.sutech.ac.ir/files/Groups/client/arshad%20karbordi_0.doc

ارشد محض:

‎/sites/math.sutech.ac.ir/files/Groups/client/arshad%20mahz_0.doc

دکتری کاربردی:

‎/sites/math.sutech.ac.ir/files/Groups/client/doctora%20karbordi_0.doc

دکتری محض:

‎/sites/math.sutech.ac.ir/files/Groups/client/doctora%20mahz_0.doc

را در فایل مربوطه قرار دهید.

تذکر مهم: در صفحه امضاء داوری فارسی حتما درجه پایان نامه/رساله را تایپ نمایید.