ارتقای جناب آقای دکتر حیدری از استادیاری به مرتبه علمی دانشیاری را تبریک عرض نموده، سلامت و تداوم موفقیت های علمی ایشان را از درگاه پروردگار متعال خواستاریم.