معـــرفــی دانشـــکده

دانشکده رياضي در ارديبهشت ماه ۱۳۸۳ به عنوان يكي از گروه هاي آموزشي دانشكده علوم پايه دانشگاه صنعتي شيراز با هدف فعاليت در زمينه هاي مختلف كاربردي مورد نياز جامعه رسماً شروع به فعاليت نمود. در راستاي تحققق اهداف رياضيات در سطح عالی و گسترش مرزهاي دانش، اين دانشکده از همان ابتدا اقدام به راه اندازي دوره كارشناسي ارشد نمود. به منظور گسترش پژوهش هاي بنيادي و با هدف تأمين اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي كشور، در بهمن ماه ۱۳۸۹ اقدام به پذيرش دانشجوي دكتري رياضي نمود.