ورودی ۹۶ به بعد

نام درس

تعدا واحد

 

نيمسال اول

 

بهينه سازي خطي پيشرفته(الزامی)

۴

برنامه ريزي صحيح(اختیاری)

۳

حساب تغييرات و كنترل بهينه(اختیاری)

۳

 

 

نيمسال دوم

بهينه سازي غيرخطي پيشرفته(الزامی)

۴

روش عناصر متناهي(اختیاری)

۳

آناليز عددي پيشرفته يا آناليز حقيقي يا الگوريتم و محاسبه(الزامی)

۴

روش تحقيق سمينار

۰

 

نيمسال سوم

يك درس اختياري به انتخاب استاد راهنما

۳

سمينار

۲

پايان نامه

۶

نيمسال چهارم

پايان نامه

۰

جمع کل   ۳۲
 
۱۲ واحد الزامی
۱۲ واحد اختیاری