ورودی ۹۶ به بعد

نام درس

تعدا واحد

 

نيمسال اول

 

آناليز عددي پيشرفته (الزامی)

۴

روش هاي عددي در جبرخطي (اختیاری)

۳

حل عددي معادلات ديفرانسيل جزيي(اختیاری)

۳

 

 

نيمسال دوم

معادلات ديفرانسيل پاره اي ۱ (الزامی)

۴

روش عناصر متناهي (اختیاری)

۳

آناليز حقيقي (الزامی)

۴

روش تحقيق سمينار

۰

 

نيمسال سوم

نظريه تقريب (اختیاری)

۳

سمينار

۲

پايان نامه

۶

نيمسال چهارم

پايان نامه

۰

جمع کل   ۳۲
 
۱۲ واحد الزامی
۱۲ واحد اختیاری