اخبار

انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شیراز و دانشکده صنعت الکترونیک

انتخابات اعضای هیات اجرایی و بازرسان انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شیراز و دانشکده صنعت الکترونیک

انتخابات اعضای هیات اجرایی و بازرسان انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شیراز و دانشکده صنعت الکترونیک

ادامه مطلب
اعضای هیات علمی برتر دانشگاه صنعتی شیراز در همکاری با جامعه و صنعت سال ۱۴۰۲

اعضای هیات علمی برتر دانشگاه صنعتی شیراز در همکاری با جامعه و صنعت سال ۱۴۰۲

طی دهه¬های اخیر روند تحول و پیشرفت در ساختار و فعالیت دانشگاه¬ها و مراکز علمی کشور بسیار قابل توجه بوده است. خوشبختانه در این مسیر دانشگاه¬ها به تدریج علاوه بر وظیفه آموزش و تربیت نیروی متخصص، مباحث پژوهش و نوآوری را نیزتوسعه داده¬اند. بر این اساس و در جهت شناسایی تشویق و حمایت از فعالیت اثربخش اعضای هیات علمی، مناسب است اعضای هیات علمی فعال در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت، شناسایی و معرفی شوند. طبیعتا ً برای انجام حمایت¬ها و ایجاد الگوهای مناسب نیاز به تعریف دقیق وشفافی از اثربخشی وجود دارد. لذا معیارهای ذیل جهت شناسایی این اعضای هیات علمی مورد توجه قرار گرفت: • مشارکت در فعالیت¬ها و برنامه¬ریزی¬های ملی و منطقه¬ای • اجرای قراردادهای تقاضا محور • ارائه دستاوردهای کاربردی و موثر در رفع مشکلات کشور • همکاری با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهره¬وری و کارآیی • نقش آفرینی موثر در ایجاد و فعالیت شبکه¬های علمی و تشکل¬های تخصصی اثرگذار در این راستا۱۲۰عضو هیات علمی از سوی دانشگاه¬ها، پژوهشگاه¬ها و مراکز آموزش عالی کشور بر اساس معیارهای فوق به عنوان اعضای هیات علمی برتر معرفی شده¬اند. به نقل از مدیریت ارتباط با صنعت وزارت عتف، از دانشگاه صنعتی نیز شیراز سرکار خانم دکتر ناعمه زرین پور و جناب آقای دکتر عرفان کدیور به عنوان اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت سال ۱۴۰۲ انتخاب گردیده¬اند. امید است با همت این عزیزان مسیر همکاری¬های اثربخش دانشگاه¬ها و پژوهشگاه¬ها هر روزگسترده¬تر گردد.

ادامه مطلب